Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Zwiększenie roli OSP w procesie edukacyjnym mieszkańców powiatu suwalskiego

Zwiększenie roli OSP w procesie edukacyjnym mieszkańców powiatu suwalskiego

Od pocz. XX w. jednym z najbardziej integrujących społeczność wiejską elementów życia było funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Ich rola (szczególnie kulturalno – wychowawcza) wzrastała zawsze w chwilach kryzysu (czy to gosp. czy klęsk historycznych).

W dobie obecnego regresu stanu edukacji na terenach wiejskich (zarówno dot. infrastruktury jak i jakości nauczania) szansą na odwrócenie, szczególnie w odniesieniu do młodzieży, niekorzystnych zjawisk wynikających z przemian społ – gosp. jest właśnie wsparcie działań na rzecz rozwoju OSP (nie tylko jako jednostek ratowniczych ale również, a może przede wszystkim organizacji kształtujących młodych ludzi, jednostek oświatowych i kulturalnych).

W chwili obecnej oprócz OSP oraz MDP (młodzieżowych drużyn pożarniczych) na terenie realizacji projektu nie działają żadne organizacje które stanowiłyby szansę na rozwój młodych mieszkańców wsi i wspomaganie ich w wyrwaniu się z kręgu bezrobocia, ubóstwa i poczucia własnej nieprzydatności społeczeństwu.

Zaproponowane w projekcie działania mają również doprowadzić do wypracowania nowych i umocnienia obecnych więzi społecznych, które mogą zdopingować mieszkańców do aktywnego działania na rzecz rozwoju swoich miejscowości  i rozwoju samych siebie poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych. Niniejszy projekt dostarczy wiedzy, umiejętności i jest przedsięwzięciem zaspokajającym potrzeby samych mieszkańców. Realizacja projektu powinna przyczynić się do eliminacji i przezwyciężenia trudności w kontaktach międzyludzkich. Stworzy możliwości twórczego i aktywnego działania. Pozwoli oderwać się od rzeczywistości i rozwinąć talenty, zwiększy motywację do działania i zaufanie we własne siły wzrost pewności siebie. Dodatkowym elementem, który stanowić będzie wartość dodaną projektu będzie wzrost czynnego bezpieczeństwa pożarowego na terenie realizacji projektu.

Celem projektu jest zwiększenie roli OSP w systemie edukacji na terenie Powiatu Suwalskiego
Działania przewidziane w ramach projektu:
- Szkolenie z zakresu współpracy OSP z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Szkoleniem zostanie objęte 20 os.
-  Przeprowadzenie zajęć z zakresu PPP (pierwsza pomoc przedmedyczna) dla 20 osób.  Zakres temat. zajęć: Rozpoznanie zagrożenia, Wstępne zabezpieczenie poszkodowanego i miejsca zdarzenia, Nadanie sygnału na ratunek, Podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych i dzieci, Inne podstawowe czynności ratunkowe - zależnie od rodzaju zagrożenia, powtarzanie oceny i zabezpieczenia poszkodowanego.
-  Przeprowadzenie zajęć z zakresu podst. kursu pożarnictwa dla członków oraz kandydatów do MDP-20 osób Zad.5. Organizacja kursu na stopień młodszego ratownika WOPR dla 5 osób w tym min. 2 K. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez WOPR Suwałki zgodnie z regulaminem WOPR (zlecenie zewn.)
- Kurs nurkowania – wsparciem objęte będzie 5 osób. Osoby biorące udział w kursie zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego oraz nurkowanie do głębokości 20  metrów Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) .
- Organizacja zawodów pożarniczych - jednodniowe zawody pożarnicze dla wszystkich osób biorących udział w projekcie w celu wykazania się nowymi umiejętnościami. W ramach tego działania zostaną zakupione nagrody dla zwycięskich drużyn OSP oraz rozdane certyfikaty uczestnictwa w proj.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU