ROZEZNANIE RYNKU

w sprawie rozeznania rynku z dnia 08.10.2019 r. na dostarczenie usługi:

Wynajęcie sal szkoleniowych na doradztwo indywidualne i grupowe

W związku z realizacją projektu „Energicznie w lepszą przyszłość” Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” zaprasza do składania ofert zgodnie z niniejszym rozeznaniem rynku:

 1. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający :  
Nazwa Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
Forma prawna Stowarzyszenie
Numer REGON 200092088
Numer NIP 844 224 26 49
   
Dane Zamawiającego:  
Adres Płociczno – Osiedle 75, 16-400 Suwałki
E-mail nkwalifikacje@gmail.com
Tel. 87 565 53 64
Godziny pracy 7.30-15.30
   
Dane biura projektu/dane do kontaktu Zamawiającego:  
Adres do korespondencji Ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
E-mail nkwalifikacje@gmail.com
Tel.  87 565 53 64
Godziny pracy 7.30-15.30
Osoby do kontaktu (przedstawiciele Zamawiającego) Agnieszka Łucznik


 • ZAPYTANIE OFERTOWE
Tytuł rozeznania Zamówienie z dnia 08.10.2019 r. na dostarczenie usługi: wynajęcie sal szkoleniowych na doradztwo indywidualne i grupowe w ramach projektu „Energicznie w lepszą przyszłość”
Charakter prawny zapytania Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą Rozeznania Rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projektodawca: Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” Adres: Płociczno-Osiedle 75, 16-402 Suwałki, Biuro Projektu: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
 • OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU

3.1 Przedmiot zamówienia –  informacje podstawowe:

Opis Projektu   Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby projektu pn. „Energicznie w lepszą przyszłość” o numerze RPWM.11.01.03-28-0003/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne Działanie RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie dostarczenia usługi: wynajęcie sal szkoleniowych na doradztwo indywidualne i grupowe dla maksymalnej liczby 44 Uczestników i Uczestniczek projektu, pt. „Energicznie w lepszą przyszłość”.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:   Wyłonienie podmiotów, które mają zaplecze  w postaci sal szkoleniowych, na obszarze objętym projektem czyli Powiat Ełcki (Miasto i Gmina Ełk), na przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, indywidualnych programów terapeutycznych, treningu rozwoju osobistego, poradnictwa zawodowego, coachingu kariery, zajęć aktywizująco zawodowych, pośrednictwa pracy dla 44 osób wykluczonych społecznie.
    Kod: CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne  

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.3 Ogólne postanowienia dot. realizacji przedmiotu rozeznania:

3.3.1 Realizacja przedmiotu zamówienia jest uzależniona od uzyskania finansowania Projektu.
3.3.2 Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu rozeznania. Umowa poza istotnymi elementami może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary umowne lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy,  z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu.
3.3.3 Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu  z  przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią rozeznania rynku i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
3.3.4 Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu rozeznania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
3.3.5 Oferent zobowiązany będzie dołączyć do dokumentu potwierdzającego sprzedaż dokument (protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia.
3.3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. Wykonawca wybierze najkorzystniejszą ofertę.
3.3.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po podpisaniu umowy z wykonawcą w zakresie: ilości godzin świadczonych usług, liczbie uczestników uczestniczących w szkoleniach, terminu świadczenia usługi, miejsca realizacji szkolenia; rozszerzenia usługi o usługi nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki (zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zmiany Wykonawcy na nowego Wykonawcę jeżeli w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców pod warunkiem, że: a) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  w umowie, zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro  w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

3.4 Wymagania wobec Oferenta:

3.4.1 Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne. 
3.4.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania bez podania przyczyny na każdym etapie trwania postępowania.
3.4.3    Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia  (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Oferenta wymienione w punkcie 3.5.

3.5 Wymagane oświadczenia i dokumenty:

3.5.1 Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów,  a mianowicie: oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności: wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości, Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia, Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.5.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 3.5.1 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
3.5.3 Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych  w rozeznaniu rynku w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym rozeznaniu rynku; oferent ponosi negatywne konsekwencje nie przedłożenia kompletnej oferty, zgodnej  z wymogami rozeznania rynku i Kodeksu cywilnego.
3.5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego  z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

3.6 Termin(y) realizacji przedmiotu zamówienia

1.   Wrzesień 2019r. – styczeń 2020 r. Dokładny termin realizacji zajęć zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

4. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Cena 100 %   Cena danej części oferty najniższej/ cena danej części oferty ocenianej x 100 = Cena Ocenie podlegać będą tylko oferty uwzględniające stawkę
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium to 100.
 • PRZYGOTOWANIE OFERTY
  • Podstawowe wymogi dotyczące oferty:
5.1.1   Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny, napisana w języku polskim.
5.1.2   Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
5.1.3   Oferta powinna zawierać: (a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego, (b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania, (c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz nr telefonu, (d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów, (e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert), (f) całkowitą cenę netto i brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za poszczególne elementy – etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całość przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (g) Wymagane w niniejszym zapytaniu oświadczenia i dokumenty (h) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo; (i) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach;  (j) kserokopię zaświadczenia  o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
5.1.4   Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty – Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty.
 • Pozostałe wymagania oferty:
5.2.1. Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 • Pytania do Zamawiającego. Uzupełnianie i poprawianie ofert:
5.3.1   W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści rozeznania rynku.
5.3.2   Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonej przez Oferenta ofercie. W razie stwierdzenie oczywistych omyłek pisarskich, braku podpisów, parafek, pieczęci, braku załączników wymaganych przez Zamawiającego, nie wysłania oferty w jednym pliku. Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia braków w w/w zakresie w ciągu 2 dni roboczych. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się drogą e-mailową z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). Nie dostarczenie poprawnych załączników skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie spełniającej kryteriów formalnych. Uzupełnieniu nie będą podlegać oferty nie dostarczone w terminie, nie posiadające ceny a w przypadku dokumentów składanych za pomocą adresu email pliki nie dające się otworzyć oraz oferty nieczytelne. Celem poprawienia oferty jest jedynie usunięcie jej błędów formalnych. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści lub istotnych elementów oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami oceny.
5.3.3   Uzupełniona na wezwanie Zamawiającego oferta Wykonawcy powinna spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego – i to na najpóźniej na dzień, w którym upływał termin składania ofert, z zastrzeżeniem terminu do uzupełnienia oferty.
 • TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY
  • Termin i sposób złożenia oferty:
6.1.1   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2019 r. do godziny 15.30
  Ofertę można doręczyć Zamawiającemu: osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, to jest: Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki  w godzinach 7.30 – 15.30. pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy, mailem na adres kwalifikacje@gmail.com – w przypadku korzystania z tej formy składania ofert, oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna zostać przygotowana zgodnie z opisem zawartym w pkt 5.1 niniejszego zapytania następnie zeskanowana do jednego pliku. Formatem wymaganym przy składaniu w wersji elektronicznej jest format pdf.
 • Termin wyboru oferty. Powiadomienie oferentów:
6.2.1.   Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego rozeznania rynku.
6.2.2   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny oferty.
6.2.3 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane  w ofertach informacje.
6.2.4   Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego rozeznania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna, nieczytelna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą  w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. Za ofertę nie spełniającą wymagań niniejszego Zapytania będzie uznana w szczególności taka oferta, która (pomimo ewentualnych wyjaśnień Oferenta czy poprawieniu błędów formalnych), nie będzie pozwalała na jednoznaczne określenie i ocenę elementów oferty w świetle kryteriów oceny ofert (dotyczy to zwłaszcza wad określenia ceny/cen).
6.2.5   Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
6.2.6 Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść rozeznania rynku w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad rozeznania, dostosowania rozeznania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu rozeznania (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu rozeznania oraz jego zgodność z celami Projektu), albo  w przypadku nie otrzymania dofinansowania projektu.
6.2.7   W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta pod względem kwoty przewyższa budżet zaplanowany na w/w rozeznanie rynku, Zamawiający może wezwać Oferenta który złożył najkorzystniejszą ofertę do podjęcia negocjacji mających na celu obniżenie kwoty zaproponowanej przez tego wykonawcę do kwoty będącej akceptowalną przez Zamawiającego.
6.2.8   Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, to jest nie podpisuje jej w terminie 5 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij