Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu

Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie z  COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. prowadzi rekrutację do projektu „Aktywizacja i zatrudnienie metodą na wykluczenie społeczne w subregionie suwalskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Projekt skierowany jest do:

- Osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy należące do I i II profilu pomocy;

- Osób biernych zawodowo;

Zamieszkujących:

- Powiat m. Suwałki;

- Powiat suwalski;

- Powiat augustowski;

- Powiat sejneński;

- Powiat moniecki;

- Powiat grajewski;

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osób powyżej 50 roku życia;

- kobiet;

- osób z niepełnosprawnościami;

- osób długotrwale bezrobotnych;

- osób o niskich kwalifikacjach;

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami mogą składać w:

Biurze Projektu: Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA”

ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Więcej informacji pod numerem telefonu:

510 516 647.


© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU