Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Rekrutacja do projektu.

Rekrutacja do projektu.

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie 

z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu:

„WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

REKRUTACJA OD 17 LUTEGO DO 3 MARCA 2017r.

 

I etap - nabór i ocena formularzy.

II etap - wsparcie doradcze w celu określenia predyspozycji zawodowych.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura Projektu: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

w terminie od 17 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r., w godzinach od 8:00 do 15:00.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz zaadresowana do Beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina wpływu przesyłki do adresata tj. do 3 marca 2017r. do godz. 15.00

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostają bez rozpatrzenia.© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU