Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Projekt „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

Projekt „Własny biznes szansą na lepsze jutro”

 Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim 

realizuje od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

PROJEKT:

„WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

w ramach

OSI PRIORYTETOWEJ II - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA.

DZIAŁANIE 2.3 - WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

Projekt „Własny biznes szansą na lepsze jutro” nr RPPD.02.03.00-20-0022/15 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej dla osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiatach: augustowskim, monieckim, sejneńskim, sokólskim, suwalskim i mieście Suwałki.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  1639341,36  

DOFINANSOWANIE:  1599341,36

Projekt skierowany jest do mieszkańców powyższych powiatów – wszystkich osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy, a które:

1. ukończyły 30 rok życia;

2. posiadają status osoby niepracującej (bezrobotny, poszukujący pracy, nieaktywny zawodowo);

3. posiadają łącznie z w/w warunkami status osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.  osoby starsze po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;

W ramach projektu planowane są następujące działania:

1. Rekrutacja - nabór formularzy rekrutacyjnych i ich ocena.

2. Diagnoza autorów najlepszych formularzy. Grupa ta zostanie skierowana na etap doradczy, gdzie doradcy zawodowi zdiagnozują predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Szkolenia podczas których uczestnikom zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności zakończone złożeniem biznes planów.

4. Na podstawie oceny przygotowanych przez uczestników biznes planów Komisja wyłoni  uczestników projektu, którzy otrzymają wsparcie inwestycyjne do wysokości maksymalnie 24.000 zł oraz wsparcie pomostowe do wysokości 8677,20 zł  na okres 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.

5. Forum wymiany doświadczeń. Jest to wsparcie w postaci elektronicznego forum wymiany doświadczeń. Za pomocą tego forum uczestnicy będą mogli zadawać pytania, dzielić się swoimi przemyśleniami na temat swojej działalności, jej kondycji czy samego projektu.

REKRUTACJA: OD 17 LUTEGO DO 3 MARCA 2017 r.

KONTAKT:

Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

Tel: 510 516 647, e-mail: wlasnybiznes2017@gmail.com

czynne od poniedziałku do piątku godz. 8.00- 15.00.


© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU