Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Projekt „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”

Projekt „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”

                    Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie 

COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
realizuje

w okresie

od 01.03.2017r. do 28.02.2018r.

projekt
„Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.
Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Cel projektu: Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn), w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujące obszar powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego oraz m Suwałki.

Planowane efekty: Podjęcie zatrudnienia, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek, po opuszczeniu programu.

Okres realizacji: 01.03.2017 r. – 28.02.2018 r.

Projekt skierowany do:

- Osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy należące do I i II profilu pomocy;

- Osób biernych zawodowo;

Zamieszkujących:

- Powiat m. Suwałki;

- Powiat suwalski;

- Powiat augustowski;

- Powiat sejneński;

- Powiat moniecki;

- Powiat grajewski;

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osób powyżej 50 roku życia;

- kobiet;

- osób z niepełnosprawnościami;

- osób długotrwale bezrobotnych;

- osób o niskich kwalifikacjach;

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

1.       Poradnictwo psychologiczne:  7h/ Uczestnika Projektu;

(w zależności od wyrażonego zapotrzebowania) do wykorzystania przez cały okres realizacji Projektu;

01.06.2017r. – 28.02.2018r.

2.       Grupowe poradnictwo zawodowe:  6 grup x 24h

 01.06.2017 r. – 31.08.2017 r.

3.       Indywidualne poradnictwo zawodowe:  6h/Uczestnika Projektu;

01.06.2017r. – 31.08.2017r.

4.       Szkolenia zawodowe:

01.07.2017r. – 31.10.2017r.

- Konserwator(ka) budynków z modułem eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV: 10 osób;

 - Krawiec (owa) z modułem projektowania odzieży: 10 osób;

 - Pracownik obsługi biurowej z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL: 25 osób;

- Spawanie metodą TIG 141: 5 osób;

 - Opiekunowie dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej: 10 osób; 

5.       Pośrednictwo pracy:  

01.06.2017r. – 28.02.2018r.

6.       Płatne staże zawodowe (4 miesiące) 

01.09.2017r. – 28.02.2018r.

7.       Wartość projektu:  756 090,10 zł

Dofinansowanie:  718 258,40 zł


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  510 516 647


© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU