Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Nurkowanie, żeglarstwo

Nurkowanie, żeglarstwo

Projekt „Sporty wodne w służbie edukacji na Suwalszczyźnie” realizowany jest przez Stowarzyszenie LGD „Nasza Suwalszczyzna” w ramach działania 9.5 POKL. Inicjatywy proponowane w ramach niniejszego projektu na rzecz rozwoju edukacyjnego – kurs żeglarski oraz nurkowania, to nie tylko podnoszenie kwalifikacji,  które w przyszłości mogą się stać przyczynkiem do znalezienia zatrudnienia w sektorze turystycznym, ale również alternatywa na spędzania wolnego czasu i aktywną formę wypoczynku.

Zaproponowane w projekcie działania mają również doprowadzić do wypracowania nowych i umocnienia obecnych więzi społecznych, które mogą zdopingować mieszkańców do aktywnego działania na rzecz rozwoju swoich miejscowości i rozwoju samych siebie poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych. Niniejszy projekt dostarczy wiedzy, umiejętności i jest przedsięwzięciem zaspokajającym potrzeby samych mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do eliminacji i przezwyciężenia trudności w kontaktach międzyludzkich. Stworzy możliwości twórczego i aktywnego działania. Pozwoli oderwać się od rzeczywistości i rozwinąć talenty, zwiększy motywację do działania i zaufanie we własne siły wzrost pewności siebie.

Pracując z młodzieżą starać się będziemy przekazywać jej nieco inne spojrzenie na tych aktywności, inne niż tylko sportowe. Przede wszystkim żeglarstwo ma duże walory historyczno – kulturowo – poznawcze. Historia żeglarstwa to wielkie odkrycia geograficzne, a wiec poznawanie nowych lądów jak i samej budowy Ziemi. Sporty te to również duża dawka przyswajalnej w prosty sposób fizyki (budowa sprzętu, wytrzymałość materiałów), chemii (skład mieszanek tlenowych), meteorologii, hydrobiologii oraz szeroko pojętej ekologii.

Cel główny projektu:
- zwiększenie dostępności osób z terenów wiejskich powiatu suwalskiego do różnorodnych form edukacji sportowej
Cele szczegółowe:
- podniesienie kwalifikacji poprzez ukończenie kursu żeglarza jachtowego 15 osób w tym min. 5 kobiet z terenu powiatu suwalskiego
- podniesienie kwalifikacji poprzez ukończenie kursu nurkowania dla 20 osób w tym min. 5 kobiet z terenu powiatu suwalskiego
- rozwijanie zainteresowań uczestników poprzez twórcze i aktywne myślenie
- sprzyjanie warunkom mającym na cele przezwyciężenie trudności w kontaktach międzyludzkich
- zmotywowanie mieszkańców do aktywnego działania na rzecz rozwoju swoich miejscowości oraz samych siebie poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społ.

Grupa docelowa: 35 osób w tym minimum 10 kobiet
Forma zajęć: kursy odbywać się będą w formie stacjonarnej w miesiącach czerwiec – lipiec (kurs żeglarski) oraz w lipcu (kurs nurkowania)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU