Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71,
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaProgram Leader+Unia Europejska
Strona Główna »  Informacje o projekcie.

Informacje o projekcie.

 

Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie
z
COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
realizuje w okresie

od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

projekt
„Aktywizacja i zatrudnienie metodą na wykluczenie społeczne
w subregionie suwalskim”


realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.
Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Cel projektu: Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca września 2018 roku grupy 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn), w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP-należących do I i II profilu pomocy, biernych zawodowo), zamieszkujące obszar powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego
i monieckiego oraz m Suwałki (przy założeniu, że OS. zamieszkujące pow. m. Suwałki będą stanowiły co najwyżej 15% GD, natomiast OS. zamieszkujące każdy z pozostałych pow. po min. 15% GD ogółem).

Projekt skierowany do:

- Osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy należące do I i II profilu pomocy;

- Osób biernych zawodowo;

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osób powyżej 50 roku życia;

- kobiet;

- osób z niepełnosprawnościami;

- osób długotrwale bezrobotnych;

- osób o niskich kwalifikacjach;

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu (organizowane będzie jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestnika):

Indywidualne poradnictwo psychologiczne ( dla 25 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-09);

1.       Grupowe poradnictwo psychologiczne ( dla 25 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-03);

2.       Grupowe poradnictwo zawodowe ( dla 50 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-03);

3.       Indywidualne poradnictwo zawodowe ( dla 50 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-03);

4.       Szkolenia zawodowe, ( dla 50 osób, w okresie od 2018-02 do 2018-05) tj. :

- Robotnik gospodarczy z modułem eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 o nap. do 1 kv: 5 osób;

 

- Kucharz I i II stopnia o specjalizacji kuchnia amerykańska: 5 osób;

 

- Pracownik obsługi biurowej z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL: 25 osób;

 

- Spawanie metodą TIG 141: 5 osób;

 

- Pracownik centrum obsługi telefonicznej (call center): 10 osób;

 

5.       Pośrednictwo pracy ( dla 50 osób , w okresie od 2018-01 do 2018-09);

6.       Płatne staże zawodowe - 4 miesiące ( dla 35 osób , w okresie od 2018-04 do 2018-09).

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają:

- zwrot kosztów dojazdu za udział w oferowanych wsparciach w ramach projektu;

- za udział w szkoleniach zawodowych uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w kwocie
7,85 zł brutto/h;

- za udział w stażu zawodowym (35 osób) uczestnicy otrzymają stypendium stażowe (wynagrodzenie)
w kwocie 1177,53 zł/m-c brutto.

 

Wartość projektu:  675 039,00 zł

Dofinansowanie:  640 838, 45 zł


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Dokumenty rekrutacyjne:  Formularz rekrutacyjny wraz z Regulaminem rekrutacji i wyboru uczestników
i uczestniczek do projektu
dostępne będą w biurze projektu oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „NASZA SUWALSZCZYZNA” i Partnera  COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  510 516 647, (87) 565 53 64


 © 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU