Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ADRES STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaUnia EuropejskaLeader+, Ministerstwo Rozwoju Wsi

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aktualności
Wzory dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielnie dotacji w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro"
Dodano dnia:  2017-07-19

W załączeniu przedstawiamy wzory dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielnie dotacji w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro".
Prosimy wszystkie osoby o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, jednakże nie WYPEŁNIANIE ICH, wszystkie dokumenty zostaną podpisane w siedzibie Biura Projektu w Stowarzyszeniu "Nasza Suwalszczyzna".

Jednocześnie informujemy, iż harmonogram podpisywania umów dla osób, które założyły działalność gospodarczą w miesiącu sierpniu, zostanie zamieszczony na stronie w następnym tygodniu.
Więcej informacji
HARMONOGRAM PODPISYWANIA UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „Własny biznes szansą na lepsze jutro”
Dodano dnia:  2017-07-17

W załączeniu przedstawiamy harmonogram podpisywania umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro". 
Więcej informacji
INFORMACJA O WYNIKACH PONOWNEJ WERYFIKACJI WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”
Dodano dnia:  2017-07-14

INFORMACJA O WYNIKACH PONOWNEJ OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

W RAMACH PROJEKTU

„Własny biznes szansą na lepsze jutro”

nr RPPD.02.03.00-20-0022/15 

Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Priorytet inwestycyjny 8.iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo,

w wyniku przeprowadzonej ponownej weryfikacji Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego na założenie działalności gospodarczej, zamieszczamy zaktualizowaną listę rankingową ocenionych Wniosków (wraz z odwołaniami), uszeregowaną w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej. Dodatkowo przedstawiamy listę 7 osób, których wnioski po ponownej weryfikacji zostały skierowane do udzielenia dotacji.

Więcej informacji
Informacja dla osób którym została przyznana dotacja w ramach projektu
Dodano dnia:  2017-07-12

W załączeniu przedstawiamy Państwu informację dotyczącą poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro". Prosimy również o ponowne, wnikliwe zapoznanie się z zapisami umowy:

"Tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy Przedsiębiorca ustanawia na rzecz Beneficjenta zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika w wysokości całej kwoty dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego finansowego nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Jednocześnie informujemy, iż każda z osób, której została przyznana dotacja proszona jest o dostarczenie do biura projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro" do dnia 19.07.2017 r. 

- Zaktualizowanego Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym  INWESTYCJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO;

- Wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego;  

- Numeru rachunku bankowego Przedsiębiorcy;

Umowy o udzielnie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego zawierane będą od 19.07.2017r., szczegółowy harmonogram zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji
Komunikat dotyczący terminu rozstrzygnięć odwołań w ramach projektu "Własny biznes szansą na lepsze jutro"
Dodano dnia:  2017-07-12

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego harmonogramem prac Komisji Oceny Wniosków, ostateczna lista przyznanych dotacji wraz z rozstrzygnięciami w ramach złożonych odwołań podana będzie w dniu 14.07.2017 r. 
Więcej informacji
WNIOSEK O PONOWNĄ WERYFIKACJĘ WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO
Dodano dnia:  2017-06-27

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego na Rozwój Przedsiębiorczości §4 pkt 9, Uczestnikowi projektu, który nie otrzymał środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania (za potwierdzeniem odbioru) pisemnej informacji o wyniku oceny.

Wzór wniosku o ponowną ocenę w załączeniu.

Więcej informacji
Wszystkie aktualności

Nasza misja

Obszarem działania "LGD" Nasza Suwalszczyzna jest Powiat Suwalski - 5 gmin:
Suwałki, Filipów, Przerośl, Bakałarzewo, Raczki.

Stwoarzyszenie powstało jako inicjatywa społeczna 20 kwietnia 2006 roku. W jego skład weszło 27 osób w tym przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A., samorządów lokalnych powiatu suwalskiego, organizacji pozarządowych oraz lokalnego środowiska przedsiębiorców. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 54 członków zwyczajnych.

Komunikaty
Projekt LSR do konsultacji
Dodano dnia:  2015-12-21

Prezentujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania oraz projekt procedur związanych z oceną i wyborem operacji. Prosimy Państwa o zgłaszanie uwag do dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 28 grudnia 2015r. do godz. 10:00 . Uwagi należy  składać na udostępnionym poniżej formularzu: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s-s.lgd@o2.pl  lub osobiście w poniedziałki i wtorki (w godzinach 9:00 -14:00) w Biurze LGD (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki).

Więcej informacji
Walne Zebranie Członków "Suwalsko - Sejneńskiej" LGD
Dodano dnia:  2015-12-16

W związku z zbliżającym się terminem złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, opracowywanej z Państwa udziałem, Lokalnej Strategii Rozwoju, w imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie , które odbędzie się w dniu 28.12.2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki).
Więcej informacji
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 24.01.2014r.
Dodano dnia:  2014-01-09

W imieniu Zarządu   Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Nasza Suwalszczyzna”   zapraszam na   Walne  Zebranie członków,   które odbędzie   się  w  dniu 24 stycznia2014  roku  w budynku  Starostwa  Powiatowego w Suwałkach  (sala  konferencyjna)   ul. Świerkowa  60  o godzinie   13:00
Więcej informacji
Wszystkie ogłoszenia

© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU