Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ADRES STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71
  tel. 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaUnia EuropejskaLeader+, Ministerstwo Rozwoju Wsi

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aktualności
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w projekcie „Własny biznes szansą na lepsze jutro”.
Dodano dnia:  2017-03-24

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w projekcie 

„Własny biznes szansą na lepsze jutro”.

Z przyjemnością przekazujemy Państwu listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. na spotkanie z doradcą zawodowym.


Więcej informacji
UWAGA!! Wydłużony termin rekrutacji do projektu!
Dodano dnia:  2017-03-03

Formularze rekrutacyjne  przyjmowane są do piątku 17.03.2017 r. do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji
Projekt „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”
Dodano dnia:  2017-02-27

Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie
z
COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
realizuje 
w okresie

od 01.03.2017r. do 28.02.2018r.

projekt
„Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytetu II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa.
Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Cel projektu: Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn), w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujące obszar powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego oraz m. Suwałki.

Planowane efekty: Podjęcie zatrudnienia, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek, po opuszczeniu programu.

Okres realizacji: 01.03.2017 r. – 28.02.2018 r.

Więcej informacji
Zmiana Regulaminu rekrutacji uczestników do Projektu!
Dodano dnia:  2017-02-14

Zmiana Regulaminu rekrutacji uczestników do Projektu, Formularza rekrutacyjnego oraz Karty oceny formularza rekrutacyjnego.

Uprzejmie informujemy o dokonaniu następujących zmian w dokumentach rekrutacyjnych. Do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu, Formularza rekrutacyjnego oraz Karty oceny formularza rekrutacyjnego dodane zostały zapisy dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego RIS3. Jest to dodatkowe kryterium (nieobowiązkowe) w formularzu rekrutacyjnym, którego spełnienie powoduje uzyskanie przez Państwa dodatkowych 10 punktów w procesie oceny Formularza rekrutacyjnego.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się ze zmianami jak również z dokumentem  Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3), który zawiera wykaz działalności gospodarczych dodatkowo punktowanych (str. 9-10).

Więcej informacji
Rekrutacja do projektu.
Dodano dnia:  2017-02-03

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie
z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu:

„WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

REKRUTACJA OD 17 LUTEGO 2017 r. DO 3 MARCA 2017r.

I etap - nabór i ocena formularzy.

II etap - wsparcie doradcze w celu określenia predyspozycji zawodowych.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura Projektu: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

w terminie od 17 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz zaadresowana do Beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina wpływu przesyłki do adresata tj. do 3 marca 2017r. do godz. 15.00

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostają bez rozpatrzenia.


Więcej informacji
Projekt „Własny biznes szansą na lepsze jutro”
Dodano dnia:  2017-02-03

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim

realizuje od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Projekt: „Własny biznes szansą na lepsze jutro”
w ramach  

OSI PRIORYTETOWEJ II - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA. 

DZIAŁANIE 2.3 - WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. 

Projekt „Własny biznes szansą na lepsze jutro”     nr RPPD.02.03.00-20-0022/15 realizowany jest        w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU

Bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej dla osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiatach: augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i m. Suwałki.

Więcej informacji
Wszystkie aktualności

Nasza misja

Obszarem działania "LGD" Nasza Suwalszczyzna jest Powiat Suwalski - 5 gmin:
Suwałki, Filipów, Przerośl, Bakałarzewo, Raczki.

Stwoarzyszenie powstało jako inicjatywa społeczna 20 kwietnia 2006 roku. W jego skład weszło 27 osób w tym przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A., samorządów lokalnych powiatu suwalskiego, organizacji pozarządowych oraz lokalnego środowiska przedsiębiorców. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 54 członków zwyczajnych.

Komunikaty
Projekt LSR do konsultacji
Dodano dnia:  2015-12-21

Prezentujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania oraz projekt procedur związanych z oceną i wyborem operacji. Prosimy Państwa o zgłaszanie uwag do dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 28 grudnia 2015r. do godz. 10:00 . Uwagi należy  składać na udostępnionym poniżej formularzu: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s-s.lgd@o2.pl  lub osobiście w poniedziałki i wtorki (w godzinach 9:00 -14:00) w Biurze LGD (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki).

Więcej informacji
Walne Zebranie Członków "Suwalsko - Sejneńskiej" LGD
Dodano dnia:  2015-12-16

W związku z zbliżającym się terminem złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, opracowywanej z Państwa udziałem, Lokalnej Strategii Rozwoju, w imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie , które odbędzie się w dniu 28.12.2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki).
Więcej informacji
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 24.01.2014r.
Dodano dnia:  2014-01-09

W imieniu Zarządu   Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Nasza Suwalszczyzna”   zapraszam na   Walne  Zebranie członków,   które odbędzie   się  w  dniu 24 stycznia2014  roku  w budynku  Starostwa  Powiatowego w Suwałkach  (sala  konferencyjna)   ul. Świerkowa  60  o godzinie   13:00
Więcej informacji
Wszystkie ogłoszenia

© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU